Oleksovice

Oleksovice

Úřad městyse Oleksovice

671 62 Oleksovice 69

Tel.: +420 515 271 413

Tel.: +420 724 186 551

Email:

obec.oleksovice@tiscali.cz

starosta.oleksovice@tiscali.cz

Adresa: 671 62 Oleksovice 69

ID datové schránky: wbebvxg

1. Oficiální název

Městys Oleksovice

2. Důvod a způsob založení

Městys Oleksovice (dále jen městys) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním městyse je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

Použijte tento odkaz

4. Kontaktní spojení

Použijte tento odkaz

5. Případné platby můžete poukázat

6. IČ

00637475

7. DIČ

-

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Použijte tento odkaz

9. Žádosti o informace

Použijte tento odkaz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Použijte tento odkaz

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního úřadu lze podat odvolání u pověřeného městského úřadu ve Znojmě, Obroková 10/12, 669 22 Znojmo a ke krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, prostřednictvím obecního úřadu v Oleksovicích

12. Formuláře

Formuláře pro dávky sociální podpory

Formuláře ministerstva vnitra

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Použijte tento odkaz

14. Nejdůležitější předpisy

Vyhlášky a nařízení

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informací.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Použijte tento odkaz

17. Seznam organizací

Použijte tento odkaz

Užitečné odkazy

czechpoint krizport mas daniz vas

mapa ids BLOND1     edpp long

© 2023 Městys Oleksovice. Všechna práva vyhrazena.

GOLDEN ORANGE

Prohlášení o přístupnosti